середа, 10 лютого 2016 р.

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ, МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ (INNOVATIVE FORMS, METHODS AND TECHNOLOGIES OF LEARNING)
http://invnz.blogspot.com/


http://invnza.blogspot.com
Інформаційне суспільство ХХІ століття потребує реформування освіти України, завданняи якої є підготовка освіченої, творчої, конкурентноспроможної на сучасному ринку особистості. Тому однією з ключових тем є вдосконалення форм, методів і технологій навчання, що розміщені на блозі.

Нова парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти та відповідних форм, методів і технологій навчання, що базуються на електронному навчанні (e-learning), в якому центральною фігурою є студент, який знаходиться у центрі навчального процесу, ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до активності, на заохочені до творчості. Такими технологіями навчання є інтерактивні, що дозволяють розв’язувати вище зазначені проблеми.
До інноваційних методик навчання, крім інших, відносяться:
·     e-learning;
·     m-learning;
·     u-learning;
·     f-learning;
·     blended-learning,
в яких використовуються інтерактивні та компютерні технології навчання.
Електронне навчання (e-learning) – це система навчання, що пропонує використання Інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчально-методичних мультимедіа-матеріалів, віртуальних лабораторій і практикумів тощо.
Електронне навчання – це перспективна модель навчання, заснована на використанні нових мультимедійних технологій Інтернету для підвищення якості навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і послуг, а також обміну ними, спільною роботою на відстані.
Мобільне навчання (m-learning) – це передавання знань на мобільні пристрої з використанням WAP I GPRS технологій.
Мета мобільного навчання – зробити процес навчання гнучким, доступним і персоніфікованим, в якому реалізується головний принцип мобільного навчання – навчання в будь-якому місці, в зручний час.
Важливим є створення мобільного навчання, що потребує розроблення інтерактивних програмно-педагогічних продуктів та їх методичного забезпечення.
Всепроникаюче навчання (u-learning) – це технології неперервного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних засобів у всіх сферах життя суспільства.
Для здійснення u-learning необхідні відповідні навчальні матеріали, що передаються на мобільні пристрої.
Під час впровадження всепроникаючого навчання мають місце такі проблеми:
·     необхідність безкоштовного Wi-Fi, створення безкоштовних Wi-Fi зон;
·     певні технічні проблеми: обмежений термін роботи батареї мобільного пристрою та неперервна підзарядка (бездротова);
·     створення відповідного програмно-методичного забезпечення.
Нині заняття більше зорієнтовані на студента, який активно бере участь у навчальному процесі, при цьому має бути виконана навчальна програма за той же період навчання, що і в традиційній системі навчання.
«Перевернуте» навчання (flipped learning) – це форма активного навчання, що дозволяє «перевернути» звичайний процес навчання таким чином: студенти поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його обговорення, виконують практичні завдання.
Ефективність e-learning, m-learning, u-learning, f-learning у чистому вигляді залишається проблематичним. Нині найчастіше в навчальному процесі використовується змішана модель (blended learning) навчання, яка поєднує вище зазначені технології з аудиторними заняттями за традиційною системою.

Змішане навчання – це навчання, в межах якого студент одержує знання, очно і самостійно онлайн, воно передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, що доставляють необхідну інформацію.

Розглянемо моделі змішаного навчання [Baharun N., Porter A.] :

1.   Модель «Ротація аудиторії».

2.   Модель «Гнучка».

3.   Модель «Самоосвіта».

4.   Модель «Онлайн-орієнтована».

5.   Модель «Онлайн-лабораторія».

6.   Модель «Очно-орієнтована».


Зазначимо, що в моделі «Ротація» гармонічно поєднуються традиційні методи очного навчання з електронним і дистанційним навчанням.

Розглянемо такі види ротацій:

1.   Зміна робочих зон (The Station Rotation Model).

2.   Перевернутий клас (The Flipped Classroom Model).

3.   Автономна група (The Lab Rotation Model).

4.   Індивідуальна траєкторія (The Individual-Rotation Model).

Процес реформи сучасної освіти України передбачає забезпечення якісної предметної підготовки фахівців в умовах зменшення аудиторного навантаження і збільшення інформації. Один із шляхів щодо вирішення цієї проблеми полягає у впровадженні нових, більш ефективних методів і технологій навчання. До яких відносять електронне навчання (e-learning), дистанційні освітні технології.
 
В умовах розвивального навчання необхідно домогтися максимальної активності студентів, що забезпечується інтерактивними методами навчання. На відміну від активних методів, інтерактивні орієнтовані на більш широку взаємодію студентів не тільки з викладачем, між собою та на домінуванні активності студентів у процесі навчання.
Для розв’язання навчальних завдань викладач застосовує такі інтерактивні форми:
·     кейс-технології;
·     «круглий стіл»;
·     дебати;
·     ділові ігри;
·     case-study;
·     тренінги;
·     відео конференції;
·     «мозковий штурм»;
·     фокус-групи;
·     рольові ігри;
·     групові дискусії;
·     метод проектів.

У діяльності сучасного педагога особливе місце посідає вміння організувати мережні співтовариства, тобто використовувати можливості сервісу Web 2.0, Web 3.0, технологій організації навчання: e-learning (електронне навчання), m-learning (мобільне навчання), b-learning (змішане навчання), f-learning (перевернуте навчання), u-learning (всепроникаюче навчання) у своїй професійній діяльності. З них найбільш поширеними і вживаними в навчальному процесі є блоги, Веб-квести, Блог-квести і технологія Вікі-Вікі.
Можна виділити декілька напрямів використання блогів, Веб-квестів, Блог-квестів і технології Вікі-Вікі в освіті.
1. Публікація, редагування й анотування навчально-методичних і наукових матеріалів.
2. Майданчик для наукових дискусій (можливість організації різних наукових форумів, проектів, дискусій та ін.).
3. Можливість для консультацій студентів із викладачами або викладачів між собою, а також між студентами різних ВНЗ і регіонів.
4. Платформа для створення дистанційного навчання.
5. Колективна робота над творчими проектами студентів з різних ВНЗ.
6. Неформальне спілкування між викладачами, викладачами і суспільством, викладачами і студентами, між студентами і педагогічими співтовариствами.
7. Колективна робота над цифровими освітніми ресурсами.
8. Моніторинг самостійної (позааудиторної) роботи студентів.
9. Платформа для реалізації мережної дослідницької діяльності студентів.
Розглянемо деякі технології здійснення змішаного або гібридного навчання.
Ця технологія виникла у 2000 р. Розробниками її стали професори Джонатан Бергман, Аарон Семсон (США) та професори, доктор математичних наук Крістіан Шпаннегель (Хайдельбергський університет, Німеччина) й Юрген Хандке (Магдебурзький університет, Німеччина).
Ця технологія активно використовується в навчальних закладах різного типу США, Канади, Німеччини, Австрії.
Дозволяє організувати віртуальні групи – середовище, в якому формується живий навчальний процес, з використанням корпоративної мережі навчального закладу та Інтернет.
Віртуальний клас дозволяє студентам і викладачам проводити заняття і спілкуватися в режимі реального часу.
Компанія Google запустила сервіс «клас» для викладачів у всьому світі. Google Classroom – поштовий сервіс, що входить до безкоштовних сервісів Google Apps для освіти. Він інтегрований з іншими сервісами: «Диск», «You Tube», «Документи» і gmail.
Вивчення закордонного досвіду використання технологій «перевернутого навчання»: Німеччина «Das umgedrehte Klassenzimmer», «Flipped Classroom» – США, Канада, Австрія, Німеччина з метою вдосконалення процесу навчання в школі і вищих навчальних закладах свідчить про те, що ця модель як одна з технологій змішаного навчання (blended learning) використовується в навчальних закладах усіх типів.
Використання технологій Веб 2.0, Веб 3.0 дозволило усунути такий важливий недолік як безпосередній контакт із викладачем, тобто використання соціальної мережі «Вконтакте», «Skype», електронної пошти, Блогів, Веб-квестів та ін.
Отже, використання вищезазначених сервісів у навчальному процесі ВНЗ є ефективним засобом підвищення якості навчання студентів, забезпечує сучасний підхід до формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Легкодоступність і збереження завдань, значно спрощує витрати часу на їх створення, редагування, відстеження, сприяє творчому підходу до їх виконання, а також формуванню навичок самостійного навчання впродовж усього життя.

16 коментарів:

 1. На сьогоднішній день інноваційні форми, методи і технології навчання є пріорітетними в сучасних освітніх умовах, мають значні переваги як для викладачів, так і для студентів. Вони дозволяють підвищити ефективність сучасного процесу навчання, сформувати у студентів уміння самостійно планувати й організовувати власну навчальну діяльність, орієнтуючись на кінцевий результат. Дані форми, методи і технології дають можливість сформувати професійну компетентність майбутніх фахівців.

  ВідповістиВидалити
 2. У педагогічній науці існує низка інноваційних методів, форм, технологій, проте рушієм інноваційної діяльності є викладач, котрий повинен здійснювати пошук нетрадиційних методів для викладання навчального матеріалу. Висвітлені інноваційні методи, форми, технологіі шляхом використання можливостей сервісів Web 2.0, Web 3.0, спрямовані на ефективне засвоєння знань студентами, розвиток їх інтелекту, набуття умінь і навичок, самоосвіти та самореалізації. Даний Блог буде корисними у оволодінні інноваційними методиками, які є доцільними для підвищення якості освіти.

  ВідповістиВидалити
 3. Даний блог містить корисну інформацію з інноваційних форм, методів і технологій навчання, яка є актуальною для викладачів, студентів педагогічних навчальних закладів та вчителів!

  ВідповістиВидалити
 4. Автор видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 5. Застосування сучасних педагогічних технологій дає можливість створення якісно нового інформаційного освітнього середовища, середовища без кордонів з можливістю побудови системи всепроникаючого навчання. Активного впровадження набувають інноваційні форми, методи і технології навчання: віртуальні аудиторії, віртуальні навчальні заклади, Веб-квести, Блоги, Блог-квести та ін. Відносно новими є поняття «змішаного навчання» та «перевернутого навчання», суть яких розкрита в матеріалах розміщених на блозі. Тема публікації цікава та корисна для сучасної педагогічної спільноти.

  ВідповістиВидалити
 6. Ідея втілення інноваційних технологій в навчальний процес передбачає здобуття високоякісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої мети, творчого самоутвердження у різних галузях життєдіяльності. Матеріали блогу будуть корисними як студентам, так і викладачам, оскільки містять цікаву інформацію для оволодіння інноваційними формами, методами і технологіями навчання.

  ВідповістиВидалити
 7. Одним із шляхів модернізації освітньої системи України є впровадження у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів інноваційних педагогічних технологій і методів навчання, які створюють умови для ефективної самореалізації особистості майбутнього педагога. Креативний викладач експериментує, щоб створити ефективну методику навчання, коригує її, вдосконалює, пропонує нові методи. Основна умова такої діяльності – інноваційний потенціал викладача. Значною мірою це залежить від його педагогічної майстерності, від прояву його толерантності в навчально-виховному процесі. У матеріалах блогу проаналізовано сучасні інноваційні форми, методи та технології навчання, спрямовані на ефективне засвоєння знань студентами, розвиток їх інтелекту, набуття умінь і навичок, досвіду самоосвіти, наукової роботи, набуття якостей, які сприятимуть творчій самореалізації.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. використання вищезазначених сервісів у навчальному процесі
   ВНЗ є ефективним засобом підвищення якості навчання студентів,
   забезпечує сучасний підхід до формування професійної компетентності
   майбутніх фахівців. Легкодоступність і збереження завдань, значно
   спрощує витрати часу на їх створення, редагування, відстеження, сприяє
   творчому підходу до їх виконання, а також формуванню навичок
   самостійного навчання впродовж усього життя

   Видалити
 8. Даний Блог містить актуальну інформацію, що буде корисною для викладачів, учителів, адже результатом впровадження інноваційних форм, методів і технологій навчання в навчальний процес є забезпечення підвищення якості освіти а, отже, конкурентоспроможності навчального закладу на ринку освітніх послуг.

  ВідповістиВидалити
 9. Блог містить цікаву й корисну інформацію щодо використання інновацій в освіті, яка може стати у нагоді педагогам-практикам, науковцям, аспірантам, майбутнім педагогам та ін. Детальна характеристика інноваційних технологій навчання, аналіз іноземного досвіду їх використання, наведені приклади веб-блогів, веб-квестів тощо викликають зацікавлення й спонукають до більш детального обговорення

  ВідповістиВидалити
 10. Бути гарним професіоналом, означає перебувати в постійному пошуку, творчому зростанні, всебічному розвитку. Праця педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових, професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу його професійної компетентності.
  Вимоги до сучасного вчителя передбачають готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку, а тому потрібно знати та вміло використовувати інноваційні форми, методи і технології навчання у своїй педагогічній діяльності такі як: e-learning (електронне навчання), m-learning (мобільне навчання), u-learning (всепроникаюче навчання), f-learning («перевернуте» навчання), blended-learning (змішане навчання). У своїй роботі вчитель має також застосувати інтерактивні форми навчання, що забезпечить досягнення максимальної активності студентів на занятті та поза ним.
  Використання можливостей сервісів Web 2.0 і Web 3.0 займає у діяльності викладача чільне місце та забезпечує підвищення якості навчання студентів. Найпоширенішими з них є блоги, Веб-квести, Блог-квести, технологія Вікі-Вікі, що описуються у даному блозі.
  Тому даний блог містить не тільки цікаву інформацію та конкретні приклади, а є й корисним для пересічного користувача, повчальним для будь-якої особистості.

  ВідповістиВидалити
 11. Пошук нових форм і прийомів організації навчання у наш час - явище не тільки закономірне, але й необхідне. Інноваційні форми і методи - однин з важливих засобів навчання, оскільки вони викликають стійкий інтерес до процесу засвоєння знань, допомагають формувати навички професійної і навчальної діяльності. Особливості сучасних занять полягають у прагненні викладача урізноманітнити та збагатити освітнє середовище, викликати пізнавальний інтерес до предмету. Проведення таких занять свідчить про спроби викладача вийти за межі шаблону в побудові методичної структури уроку. І в цьому полягає їх позитивна сторона. Використання в дидактичному процесі інноваційних методів і форм активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів особливо актуально на сучасному етапі становлення національної системи освіти і збагачення її новим змістом. Мета інноваційної освітньої діяльності: підготовка кваліфікованих кадрів, які проявляють високу інноваційну активність. Автор описує інноваційні методики навчання, розкриває багато понять, надає змістовну інформацію про інтерактивні технології, детально розглядає моделі змішаного навчання.

  ВідповістиВидалити
 12. Безперечно, стаття цікава, проте я вважаю, що використання сучасних досягнень інновацій має також підтримуватися головним апаратом України по освіті.

  ВідповістиВидалити
 13. Дякуємо за цікаву та змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 14. Цікава, змістовна інформація! Рухаємося до ЄС!

  ВідповістиВидалити